برتری های نصب کاشی و سرامیک با چسب

در مورد مزیت چسب های کاشی سرامیک نسبت به دوغاب سیمانی می توان موارد زیر را برشمرد:

1- درسیستم چسبی نیازی به استفاده از فضای بیشتر برای نصب کاشی برروی دیوار نبوده و کاشی و سرامیک میتواند مستقیما با حداکثر دو میلیمتر فاصله به دیوار نصب گردند.

2- در سیستم سنتی بطور متوسط 15 کیلوگرم در هر متر مربع دوغاب بین فاصله دیوار و کاشی باید ریخته شود ولی مقدار چسب استفاده شده حداکثر 4 کیلوگرم به وزن ساختمان اضافه مینماید .

3- در سیستم سنتی پس از ریختن دوغاب به هیچ وجه امکان جابجایی کاشی و یا سرامیک وجود ندارد ، در حالیکه درسیستم چسبی این امکان تا یکی دو ساعت پس از نصب وجود داشته و میتوان بندها را به آسانی تنظیم نموده و اجرای یک نصب زیبا و شکیل را ممکن نمود .

4- در سیستم سنتی تنظیم بندهای چند میلیمتری بسختی ممکن و حتی غیرممکن بوده ولی در سیستم چسبی میتوان هر فاصله ای را در بندها تنظیم نموده و با انتخاب پودر بندکشی مناسب بارنگ کاشی و سرامیک ، زیبایی دو چندانی را در فضای کاشی کاری شده ایجاد نمود .

5- چسب های کاشی و سرامیک پس از خشک شدن بعلت انعطاف پذیر بودن در مقابل حرکات و لرزش های ساختمان مقاوم بوده و ترک بر نمی دارند . در سیستم سنتی اغلب پس از مدتی ملات خشک شده در اثر حرکات ساختمان ترک برداشته و این ترکها به کاشی و سرامیک اجرا شده منتقل میگردند

6- سرعت نصب کاشی و سرامیک با سیستم چسبی طبق تجربه موجود تقریبا چهار برابرسرعت نصب با سیستم سنتی میباشد .

7- سیستم چسبی بـه دلیل حذف نمودن استفاده از دوغـاب سیمـانی کاهش مصرف سیمان ، از جمله سیستم های کمک کننده به صرفه جوئی مصرف انرژی و حفظ محیط زیست میباشد .

8- چسب ساختمانی با وجود افزودنی های آن دچار کاهش حجم نمی شوند و ترک نمی خورند ، اما در سیستم سنتی اینطور نیست ، کاهش حجم و ترک خوردگی باعث جدا شدگی کاشی و سرامیک و سنگ از ملات می شود .